Nødlyskontroll

EDA har god kunnskap innenfor nødlyssystemer og utfører periodisk kontroll av ulike typer nødlysanlegg.

Det er viktig at nødbelysningen fungerer korrekt slik at mennesker trygt kan forlate område på en effektiv og trygg måte i en nødsituasjon. Svikt i nødlysanlegget kan det føre til fatale konsekvenser for både liv og helse.

Alle nødlysanlegg skal ha en loggbok tilgjengelig for rutinekontroller, test, feil/mangler og utbedringer. Nødlysanlegget skal ha gjennomgått alle de tre type kontrollene hvert år:

  • Daglig: Visuell sjekk av nødlyssentralen.
  • Månedlig: Simulering av nettutfall i en periode tilstrekkelig lang nok for å kontrollere at armaturene fungerer som tiltenkt. Den tiden nødlysarmaturene skal testes skal ikke være lengre enn 25% av batteriets kapasitet. For nødlyssentraler/armaturer med selvtest funksjon er det tilstrekkelig å notere sentralens logg eller batteriarmaturens indikator. Under testen skal det kontrolleres at nødlysarmaturer og skilt er på plass, er rene og at de fungerer korrekt.
  • Årlig: Utføres som ved månedlig test med for hele nøddriftperioden, normalt 1 time, slik at batterienes fulle kapasitet blir testet (funksjonstest med utladning).
  • Utover dette skal alle nødlysarmaturene til enhver tid kontrolleres at de er rene og ikke tildekket.

Den nåværende forskriften om internkontroll trådte i kraft 1. januar 1997. Forskriften består av § 1-§11. Plikten til å innføre og utøve internkontroll påhviler « den som er ansvarlig» for virksomheten.

EDA har god kunnskap innenfor nødlyssystemer og utfører periodisk kontroll av ulike typer nødlysanlegg. Et godt samarbeid med gode rutiner vil føre til et mer stabilt anlegg med lavere vedlikeholdsutgifter.

Vil du vite mer?

Kontakt en av våre medarbeidere som til daglig arbeider innenfor fagområdet.

Finn Dokken
EDA Elektro Data Romerike AS

Søren Bjerg
EDA Elektro Data Oslo AS