El-kontroll

EDA utfører el-kontroll av elektriske anlegg i både næring og bolig.

De fleste branner i bygg (50 %) oppstår som feil i det elektriske anlegget. Som bruker og eier av det elektriske anlegget er man ansvarlig for at det er i orden. Det er et myndighetskrav og er nedfelt i Internkontroll forskriftene §5 (HMS krav)

Mange bedrifter og privatpersoner har valgt EDA som sin installatør til å utføre EL-kontrollene.

Vi har i dag ca. 2.5 mil m2 eiendomsmasse som vi i dag forvalter for våre kunder med et Web basert system hvor kunde enkelt har innsyn og kan legge frem i sine organisasjoner og overfor tilsynet (DSP) helsetilstanden på de elektriske installasjonene.

EDA utfører el-kontroll av elektriske anlegg i både næring og bolig. En el-kontroll er en gjennomgang av det elektriske anlegget for å avdekke om el-sikkerheten er ivaretatt. Ut fra hver el-kontroll vil det bli laget en rapport som forteller tilstanden på det elektriske anlegget. Ved avvik kommer vi med forslag om på utbedringer.

Alle virksomheter som benytter seg av elektrisk anlegg og eller elektrisk utstyr skal ha ett internkontrollsystem som sørger for at elsikkerheten blir ivaretatt uansett størrelsen på virksomheten. Dette kravet retter seg mot virksomheten og ikke det elektriske anlegget. Det betyr at virksomheten skal ha ett internkontrollsystem som ivaretar det elektriske anlegget uavhengig om virksomheten er eier eller leier. Hvordan det løses i praksis må avtales mellom utleier og leietaker. 

 Den nåværende forskriften om internkontroll trådte i kraft 1. januar 1997. Forskriften består av § 1-§11. Plikten til å innføre og utøve internkontroll påhviler « den som er ansvarlig» for virksomheten.

 De fleste forsikringsselskapene gir rabatter i forsikringen ved utførelser av brannforebyggende elkontroll. EDA er sertifisert av Nemko og DNV for å utføre elkontroll i bolig og næring.

Vil du vite mer?

Kontakt en av våre medarbeidere som til daglig arbeider innenfor fagområdet.

Finn Dokken
EDA Elektro Data Romerike AS

Søren Bjerg
EDA Elektro Data Oslo AS