Etiske retningslinjer og kjerneverdier

Gode opplevelser

Vår visjon er å gi våre kunder gode opplevelser. Og gode oppstår når forventninger innfris. Derfor er vårt overordnede mål å sørge for at vi har avklart forventinger med kunden, og at våre kunder sitter igjen med en god opplevelse.

Den store markedsandelen vi i dag har, har vi fått gjennom fornøyde og lojale kunder, samt et positivt omdømme. Alle EDA sine medarbeidere trenes i å avklare kundens forventinger, møte disse forventninger, og vi setter vår ære i å holde det vi lover. Slik skaper vi gode kundeopplevelser og grunnlaget legges for en langsiktig og god kunderelasjon.

Et ønske om å skape gode opplevelser gjennomsyrer også organisasjonen internt. Klare rutiner og tydelig forventningsavklaring, gir økt gjennomføringsevne og en opplevelse av å mestre. Positiv energi og fornøyde medarbeidere gjør at vi har mer å gi til våre kunder.


Etiske retningslinjer

Våre medarbeidere har klare etiske retningslinjer, og i hele konsernet er vi styrt av tydelige grunnverdier og klare holdninger. Vi har en rekke synlige og usynlige faktorer som vi ønsker skal gjennomsyre vårt arbeid, og som er ufravikelige i vår organisasjon. Vi er svært opptatt av miljøaspektet i vårt fagområde, og vi arbeider etter Breem standard, og vi er en miljøfyrtårn bedrift.

Våre kjerneverdier

Profesjonalitet

PROFESJONALITET for oss er å skape gode opplevelser for våre kunder - eksterne som interne.

Sannferdighet

SANNFERDIGHET betyr at alt vi gjør skal tåle dagens lys – det er en forutsetning for tillit og positivt omdømme, og en ufravikelig faktor.

Lønnsomhet

LØNNSOMHET er grunnlaget for all forretningsdrift - det handler om nysgjerrighet og evnen til å se nye muligheter med fokus på kundens behov.

Lagspill

LAGSPILL er en betingelse for gode enkeltprestasjoner. Det krever at alle forstår lagets mål, spilleregler og rollefordeling - og at det er i felleskap de store målene nås.